• ACADEMY

  MAAK VAN 2019 JOUW BESTE JAAR OOIT!

 • IN HET KORT:

  Persoonlijk Leiderschap | Coachingsprogramma

  Speciaal voor ondersteunend personeel in de zorg

  Data 2019 (duur 3 dagen / 2 overnachtingen):

  6 & 13 mei | 3 & 24 juni | 2 & 9 september

  Prijs:

  € 1.250,- ex. BTW

  Locatie:

  Aan boord van een luxe zeiljacht; startlocatie in Amsterdam

  Aantal deelnemers:

  Maximaal 4 deelnemers per sessie

  Voor wie?

  assistenten (m/v), praktijkmanagers- en ondersteuners, coördinatoren

 • " Tijd voor jezelf

  moet je maken,

  het is niet iets

  wat je overkomt "

 • PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

  3-daags Coachingsprogramma

   

  "Vaar je eigen koers"

   

  speciaal voor

  ondersteunend personeel in de zorg

   

  Het zorglandschap verandert.

  Uit onderzoek van de LHV blijkt dat de werkdruk onder zorg-professionals en zorg-ondersteuners zeer hoog is. De balans tussen werk en privé is op verschillende momenten in ieders leven telkens weer een nieuwe zoektocht. Wat is jouw rol in de vaak hectische praktijk? Hoe creëer je jouw eigen rustmomentje? Wat is nu relevant voor jouw toekomst?

  Vaar je eigen koers!

  Waar lig jij van wakker? Of beter gezegd: waar droom je van? Laat jij je sturen door de waan en hectiek van de dag of pak jij het roer wanneer dat voor jou nodig is?

  Persoonlijk Leiderschap betekent worden wie je bent en doen wat je écht wilt. Op zoek naar een reflectiemoment voor jezelf? Lees dan verder!

 • HET PROGRAMMA

  Intake & setting

  Het traject begint met een persoonlijk intake op locatie in Rotterdam of via Skype of Face-Time. Het programma van de 3-daagse wordt vervolgens afgestemd op de persoonlijke intakes. Je volgt het programma met maximaal 3 andere deelnemers. Doordat je 3 dagen uit je dagelijkse context bent, heb je de kans verder te kijken dan de normale vorm van trainingen die je misschien gewend bent. het wordt een intense belevenis in een "pressure cooker" omdat je met 6 man / vrouw (4 deelnemers en 2 coaches) op een schip zit.

  Leervraag

  Na de intake en op de eerste dag van het programma werken we samen aan jouw belangrijkste leervraag. Wat is nu relevant voor jouw toekomst?

  We staan hierbij stil:

  • Met de kop in de wind: letterlijk en figuurlijk! Een moment goed uitwaaien en voor jezelf de vraag beantwoorden: "waarom doe je wat je doet"?
  • Koers bepalen: hoe maak je keuzes?
  • Alle hens aan dek: wat is jouw rol en hoe wil je bijdragen?
  • Het anker ophalen: afrekenen met jouw belemmeringen
  • De deining van het schip: gewoonweg toelaten wat er komt
  • Overstag gaan: moed, lef en durf om het roer om te gooien
  • Voor de wind: in je eigen FLOW komen

  De laatste dag staan we stil bij de vraag hoe je het geleerde vasthoudt in de praktijk. Later in 2019 ontmoeten we elkaar opnieuw om te bekijken of dit gelukt is en om terug te blikken.

 • JOUW RESULTAAT

  Het resultaat betekent vaak een grote stap vooruit; en stap richting jouw ideaal.

  De uitkomst is voor iedereen weer anders, omdat je werkt aan je persoonlijke vragen, belemmeringen en oplossingen.

  Maar voor iedereen geldt:

  Ken je mij?

  Je leert jezelf, je gedrag, je reacties en je automatismen beter kennen.

  Break through!

  Je overwint blokkades en je doorziet en doorbreekt patronen.

  Rust...

  Je vind gemakkelijker rust in de beslissingen die je neemt.

  Je toekomst

  Je verruimt je kijk op wat je doet en wat werkelijk bij je past.

  Onvergetelijk!

  Je komt terug van 3 bijzondere dagen, je komt in contact met gelijkgestemde professionals en neemt een persoonlijk kano mee naar huis. Er is veel ruimte voor plezier, op het water zijn en het opdoen van inzichten waar jij je leven lang wat aan hebt!

  All Posts
  ×
  ×
  Algemeen
  
  •	Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  
  •	Voorwaarden van de opdrachtgever verbinden Maak Mijn Bedrijf niet, behalve indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk door Maak Mijn Bedrijf zijn aanvaard, en gelden dan slechts ten aanzien van de alsdan specifiek vermelde overeenkomsten.
  
   
  
  Aanbiedingen en bestellingen
  
  •	Indien Maak Mijn Bedrijf heeft vermeld dat haar aanbieding vrijblijvend is, is Maak Mijn Bedrijf bevoegd haar aanbod te herroepen binnen 8 werkdagen nadat Maak Mijn Bedrijf de aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever heeft ontvangen.
  
  •	Mondelinge afspraken verbinden Maak Mijn Bedrijf slechts nadat deze schriftelijk door Maak Mijn Bedrijf zijn bevestigd.
  
  •	Tenzij in de desbetreffende aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle aanbiedingen gebaseerd op de uitvoering van de werkzaamheden gedurende normale werktijden op werkdagen.
  
   
  
  Uitvoering van de overeenkomst
  
  •	Maak Mijn Bedrijf is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.
  
  •	Voor zover nodig draagt de opdrachtgever er zorg voor dat Maak Mijn Bedrijf de voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste toegang tot terreinen, gebouwen en/of projecten wordt verleend en dat alle daartoe benodigde formaliteiten zijn vervuld. Daarnaast draagt de opdrachtgever er zorg voor dat veiligheidsbepalingen van de op de werkzaamheden en de arbeidsomstandigheden betrekking hebbende wetten en/of regelingen volledig bekend zijn aan Maak Mijn Bedrijf en volledig in acht worden genomen.
  
  •	De opdrachtgever zal Maak Mijn Bedrijf te allen tijde tijdig alle relevante beschikbare en/of benodigde gegevens, informatie en documentatie verschaffen, welke van belang is en/of kan zijn voor de behoorlijke uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. Hieronder worden mede begrepen de eerdergenoemde veiligheidsbepalingen.
  
  •	De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens, informatie en documentatie en is aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade in de ruimste zin welk uit onjuistheid daarvan voortvloeit of daarmee verband houdt. Eveneens zal de opdrachtgever Maak Mijn Bedrijf vrijwaren tegen alle aanspraken met betrekking tot enige schade ten gevolgen van niet nakoming van dit artikel door de opdrachtgever.
  
   
  
  Prijzen
  
  •	Maak Mijn Bedrijf is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst de alsdan geldende tarieven in rekening te brengen. Maak Mijn Bedrijf is bevoegd de in de overeenkomst overeengekomen tarieven te verhogen indien de kosten en/of prijzen waarop de tarieven gebaseerd zijn daartoe aanleiding gegeven.
  
  •	Reiskosten worden in rekening gebracht tegen een van te voren bekend gemaakt tarief, tenzij anders overeengekomen
  
  •	Door Maak Mijn Bedrijf genoemde prijzen in aanbiedingen zijn exclusief omzetbelasting of andere heffingen van overheidswege tenzij anders vermeld.
  
  •	Werkzaam heden worden afgerekend per uur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Maak Mijn Bedrijf voorziet in een urenverantwoording.
  
  •	Iedere vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, veroorzaakt, door omstandigheden die niet voor rekening van Maak Mijn Bedrijf komen en/of redelijkerwijze niet door Maak Mijn Bedrijf konden worden voorzien, komt voor rekening van de opdrachtgever.
  
   
  
  Betaling
  
  •	Tenzij anders is overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen 20 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het banknummer vermeld op de factuur. Als dag van betaling geldt de dag van bijschrijving op de bankrekening.
  
  •	De opdrachtgever is niet bevoegd zich bij betaling op korting of verrekening te herroepen.
  
  •	Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is hij vanaf die datum naast de hoofdsom een rente hierover verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente.
  
   
  
  Buitengerechtelijke kosten
  
  Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
  
   
  
  Proceskosten
  
  De opdrachtgever is verplicht alle door Maak Mijn Bedrijf in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn begrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarden en advocaten, ook voor zover deze kosten het door de rechter terzake toegewezen bedrag overtreffen.
  
   
  
  Duur van de overeenkomst
  
  Indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst bij aangetekende brief te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden.
  
   
  
  Meerwerk
  
  •	Indien een uitbreiding of wijziging van de opdracht leidt tot een verhoging van de prijs of tot verlenging van de voor uitvoering van de werkzaamheden vereiste periode zal Maak Mijn Bedrijf de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen voordat tot uitvoering van de gewijzigde opdracht wordt overgegaan.
  
  •	Indien door additionele wensen van de opdrachtgever, welke leiden tot wijziging van de overeengekomen werkzaamheden de prestaties die Maak Mijn Bedrijf op grond van deze overeenkomst moet leveren worden verzwaard, c.q. uitgebreid, is er sprake van meerwerk dat voor aanvullende vergoeding in aanmerking komt overeenkomstig de daarvoor geldende tarieven.
  
   
  
  Termijnen / planning
  
  •	Door of aan Maak Mijn Bedrijf opgegeven termijnen zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zal Maak Mijn Bedrijf zorgdragen voor tussentijdse rapportages waarin de voortgang van een bepaalde opdracht zal worden toegelicht aan de opdrachtgever.
  
  •	Maak Mijn Bedrijf is vrij in het plannen van de werkzaamheden c.q. adviesdagen in relatie tot de door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Geplande adviesdagen zullen worden kenbaar gemaakt aan de opdrachtgever. Indien binnen een termijn van drie werkdagen geen reactie van de opdrachtgever volgt wordt geacht de planning te zijn geaccepteerd door de opdrachtgever.
  
   
  
  Geheimhouding
  
  Beide partijen (Maak Mijn Bedrijf en opdrachtgever) zijn gehouden tot geheimhouding van informatie, technische gegevens en/of documentatie, alsmede van alle andere gegevens die vertrouwelijk zijn aan te merken, afkomstig van de andere partij.
  
   
  
  Eigendomsrecht
  
  De intellectuele en industriële eigendomsrechten ten aanzien van rapporten, adviezen, handboeken, verslagen en overige aan de opdrachtgever verstrekte documenten berusten uitsluitend bij Maak Mijn Bedrijf. Het is de opdrachtgever slechts toegestaan deze aan derden bekend te maken of in gebruik te geven nadat hij aan al zijn verplichtingen jegens Maak Mijn Bedrijf heeft voldaan.
  
   
  
  Overmacht
  
  •	Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd of ernstig bemoeilijkt als gevolg van een omstandigheid die niet aan Maak Mijn Bedrijf kan worden toegerekend (overmacht), worden haar verplichtingen opgeschort. Gedurende de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Maak Mijn Bedrijf niet mogelijk is, is de opdrachtgever niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden, noch bestaat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding.
  
  •	Verhindering van nakoming van afspraken door Maak Mijn Bedrijf jegens de opdrachtgever door ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden kan geen aanleiding zijn tot enige aanspraak van de opdrachtgever jegens Maak Mijn Bedrijf c.q. schadeloosstelling van de opdrachtgever door Maak Mijn Bedrijf.
  
  •	Indien het ten gevolge van bovengenoemde situatie Maak Mijn Bedrijf niet mogelijk is de opdracht te vervolmaken wordt de overeenkomst ontbonden met ingang van de datum waarop duidelijk is geworden dat vervolmaking van de opdracht niet mogelijk is door Maak Mijn Bedrijf.
  
   
  
  Reclames
  
  •	Klachten dienen te worden gemeld per aangetekende brief of per email met ontvangstbevestiging, zo gedetailleerd mogelijk, onder vermelding van alle relevante gegevens, waaronder begrepen factuur- en briefnummers.
  
  •	Indien Maak Mijn Bedrijf de klacht gegrond acht zal Maak Mijn Bedrijf voor zover mogelijk en binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid de onregelmatigheden herstellen.
  
  •	Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling van verstrekte opdrachten bestaan.
  
   
  
  Aansprakelijkheid
  
  •	Maak Mijn Bedrijf neemt door het aangaan van enige overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en in geen geval een resultaatverplichting.
  
  •	Maak Mijn Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten aanzien van een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Maak Mijn Bedrijf.
  
  •	De opdrachtgever zal Maak Mijn Bedrijf vrijwaren tegen aanspraken van derden. De opdrachtgever zal Maak Mijn Bedrijf schadeloos stellen voor de kosten, schade en interessen, welke het gevolg zijn van dergelijke aanspraken van derden.
  
  •	Maak Mijn Bedrijf zal nimmer verantwoordelijk c.q. aansprakelijk gesteld worden voor beslissingen die op grond van afgegeven rapporten, adviezen, verslagen en handboeken of anderszins genomen worden.
  
   
  
  Ontbinding en opschorting
  
  •	Indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet is Maak Mijn Bedrijf bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd haar bevoegdheid om schadevergoeding te vorderen. Dit is het geval indien:
  
  •	er beslag wordt gelegd op zaken van de opdrachtgever ofwel aan de opdrachtgever uitstel van betaling wordt verleend, of diens faillissement wordt uitgesproken, danwel indien;
  
  •	de opdrachtgever tekort schiet in één of meer van zijn verplichtingen jegens Maak Mijn Bedrijf, danwel
  
  •	Maak Mijn Bedrijf goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is c.q. zal zijn aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen en de opdrachtgever naar het redelijke oordeel van Maak Mijn Bedrijf niet voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.
  
  •	Indien één van de in artikel 16.1 bedoelde omstandigheden zich voordoet is Maak Mijn Bedrijf bevoegd te bepalen dat al hetgeen zij van de opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar zal zijn.
  
  •	Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen bij de uitvoering van de overeenkomst welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van Maak Mijn Bedrijf kan worden verwacht, is Maak Mijn Bedrijf bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
  
  •	In het geval van beëindiging van de overeenkomst, zullen tenminste de reeds door Maak Mijn Bedrijf verrichte prestaties door de opdrachtgever worden vergoed. Deze bepaling laat alle overige rechten van Maak Mijn Bedrijf onverlet.
  
  •	Indien de opdrachtgever in het geval van een overeenkomst voor een van tevoren vastgestelde periode tot tussentijds beëindiging van de overeenkomst overgaat, heeft Maak Mijn Bedrijf voor de nog resterende periode, het recht op een redelijke vergoeding, welke tenminste gebaseerd zal zijn op een bedrag gelijk aan 75% van het gemiddelde per maand tot de beëindiging in rekening gebrachte bedrag. Het voorgaande is eveneens van toepassing in het geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, indien de opdrachtgever niet de in artikel 8 vermelde opzegtermijn in acht neemt. Het recht op deze aanvullende vergoeding vervalt, indien de beëindiging het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Maak Mijn Bedrijf.
  
   
  
  Overdracht
  
  •	De opdrachtgever zal geen rechten, voortvloeiend uit de overeenkomst, overdragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Maak Mijn Bedrijf.
  
   
  
  Toepasselijk recht en geschillen
  
  •	Op iedere overeenkomst tussen Maak Mijn Bedrijf en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  
  Versie november 2017